Documentación e requisitos esixidos

Neste apartado detállase a documentación e requisitos que deben aportar os solicitantes

Documentación opcional:

 • Fotocopia do NIF ou, no caso de ser estranxeiro/a, pasaporte, tarxeta ou permiso de residencia.
 • Fotocopia do libro de familia.
 • Nóminas dos últimos 3 meses ou certificación do inem acreditativa de estar en situación de desempregado/a ou de percepción de prestacións, de ser o caso.
 • No caso de pensionistas: certificación do INSS, I.S. da Mariña, ONCE e das prestacións que percibe na súa condición de pensionista.
 • Declaración xurada de ingresos (no caso de non ter nómina).
 • Certificado de empadroamento do/a solicitante e das persoas con que conviva.
 • Copia do contrato de aluguer da vivenda e do recibo de aluguer.
 • Sentenza de separación ou divorcio e convenio regulador.
 • Certificado de signos externos e do pagamento de impostos locais expedidos polo concello.
 • Copia da ou das denuncias formuladas cando a solicitude se formule baseándose en malos tratos ou calquera suposto de violencia doméstica.
 • Copia do documento, sentenza ou título que se pretenda executar.
 • No caso de ser autónomo/a, declaracións trimestrais 130 e 300 dos tres últimos trimestres.
 • De ser o caso, certificación acreditativa da discapacidade do/a solicitante.
 • Documentación referente á pretensión por defender.

 

Documentación obrigatoria:

 • Informe da vida laboral expedida pola Tesouraría da Seguridade Social.
 • Certificado de liquidación do IRPF, ou, no caso de non terse realizado, certificación negativa.
 • Certificación do Catastro da propiedade inmobiliaria relativa aos bens inmobles do solicitante.