XXIII Encontro da Avogacía sobre dereito de estranxería e asilo

bannerencontro

Programa

programa

Presente e futuro dos cidadáns da Unión Europea

Descarga:

Presente e futuro dos cidadáns da Unión Europea. Movilidade e Traballo.

Dereitos laborais e de Seguridade Social

Descarga:

Dereitos laborais e de Seguridade Social dos cidadáns da Unión Europea e dos seus familiares.

Descarga:

Anteproxecto de Lei de emprendedores.

Descarga:

STXUE (asunto c-81/12): Discriminación por razón de orientación sexual no marco do fútbol profesional: carga da proba, presuncións e medidas de resarcimento.

Descarga:

Manual de lexislación europea contra a discriminación.

Descarga:

Protección dos dereitos laborais e de seguridade social dos cidadáns da Unión Europea e dos seus cidadáns.

Réxime sancionador UE e familia

Descarga:

Ponencia sobre dereito sancionador no RD 240/07 e directiva 2004/38.

Dereito de familia e estranxería

Descarga:

Unha primeira lectura das propostas de regulamento comunitario en materia de rexímenes económico matrimoniais e de efectos patrimoniais das unións rexistradas.

Descarga:

Regulamento (UE) Nº 1259/2010 do Consello de 20 de decembro de 2010 polo que se establece unha coperación reforzada no ámbito da lei aplicable ao divorcio e á separación xudicial.

Descarga:

Regulamento 2011/0059 do Consello relativo á competencia, a lei aplicable, o recoñecemento e a execución de resolucións en materia de rexímenes económico matrimoniais.

Descarga:

Regulamento 2011/0060 do Consello relativo á competencia, a lei aplicable, o recoñecemento e a execución de resolucións en materia de efectos patrimoniais das unións rexistradas.

Consecuencias da aplicación da nova Lei do Rexistro Civil. Adquisición da nacionalidade española por residencia

Descarga:

Nacionalidade - Rexistro Civil.

Condicións de acceso á residencia dos cidadáns da UE e dos seus familiares

Descarga:

Directiva 2004/38/CE do Parlamento europeo e do Consello de 29 de abril de 2004 relativa ao dereito dos cidadáns da Unión e dos membros das súas familias a circular e residir libremente no territorio dos Estados membros pola que se modifica o Regulamento (CEE) Nº 1612/68 e se derogan as Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

Descarga:

Orde PRE/1490/2012, de 9 de xullo, pola que se dictan normas para a aplicación do artículo 7 do Real Decreto 240/2007, de 16 de febreiro, sobre entrada, libre circulación e residencia en España dos cidadáns dos Estados membros da Unión Europea e doutros Estados parte no Acordo sobre o Espacio Económico Europeo.

Descarga:

Condicións á residencia dos cidadáns da UE e os seus familiares.

Arraigo familiar

Descarga:

Arraigo familiar de ascendentes de menores españois. Falsa excepcionalidade no RD 577/2011. Os dereitos do menor.

Descarga:

Autorización de residencia inicial por circunstancias excepcionais. Resolución do recurso de reposición da Secretaría de Estado de Inmigración e Emigración.

Descarga:

Sentencia do Tribunal de Xustiza (Gran Sala) de 8 de marzo de 2011.

Descarga:

Sentencia Audiencia Nacional - Recurso 262/08.

Asistencia letrada especializada á víctimas de trata de seres humáns

Descarga:

Trata de seres humáns.

Descarga:

Circular 5/2011 sobre criterios para a unidade de actuación especializada do ministerio fiscal en materia de estranxería e inmigración.

Descarga:

Directiva 2011/36/UE do Parlamento Europeo e do Consello de 5 abril de 2011 relativa á prevención e loita contra a trata de seres humáns e á protección das víctimas e pola que se sustitúe a Decisión marco 2002/629/JAI do Consello.

Descarga:

A situación das persoas refuxiadas en España. Informe 2012.

Descarga:

Asistencia letrada especializada á víctimas de trata de seres humáns, como garantía da reparación integral.

Descarga:

Manual para a loita contra a trata de persoas.

Descarga:

Defensor do pobo. A trata de seres humáns en España: víctimas invisibles.

Descarga:

Acordo entre o Ministerio de Xustiza, o Ministerio de Interior, o Ministerio de Traballo e Inmigración, o Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade, o Consello Xeral do Poder Xudicial e o Ministerio Fiscal para a imprantación do protocolo marco de protección para as víctimas de trata de seres humáns.

Descarga:

Protocolos de actuación letrada en materia de estranxería.

Descarga:

ACNUR - A persecución por motivos de xénero e o asilo.

Actuación procesal ante o TXUE. O recurso prexudicial

Descarga:

O Tribunal de Xustiza da UE e o recurso prexudicial.

Defensa dos dereitos fundamentais. Tribunal Europeo de Dereitos Humáns

Descarga:

A actividade do Tribunal Europeo de Dereitos Humáns en materia de estranxeiros.

Control de fronteiras e identificación de estranxieros. Actuación letrada

Descarga:

Formulario estándar de denegación de entrada que se propón no Regulamento (CE) Nº 562/2006, do Parlamento Europeo e do Consello, de 15-03-2006, polo que se establece un código comunitario de normas para o cruce de persoas polas fronteiras (D.O.U.E de 13-04-2006).

Os centros de internamento de estranxeiros

Descarga:

Defensor do Pobo. Informe anual 2011 e debates nas Cortes Xerais.

Descarga:

Defensor do Pobo. Informe anual 2012. Mecanismo nacional de prevención da tortura.

Descarga:

Defensor do Pobo. Informe anual 2011. Mecanismo nacional de prevención da tortura.

Mecanismos de protección inmediata fronte á vulneración dos dereitos fundamentais dos estranxeiros. Protección internacional e subsidiaria

Descarga:

A regra 39 do Regulamento Europeo de Dereitos Humáns.

Descarga:

Circular X/2012 da Dirección Xeral de Policia sobre a detención estranxeiros.

Descarga:

Dictame emitido por mor do párrafo 4 do artículo 5 de Protocolo Facultativo. Decisión CCPR Caso Williams_com 2006.

Descarga:

Defensor do Pobo. Consideracións sobre a Circular Dirección Xeral de Policia 201-2010.

Descarga:

Sentencia Tribunal Constitucional 2093-2006 inadmisión Habeas Corpus.

A expulsión penal

Descarga:

Sentencia 791/2010 Tribunal Supremo.

Descarga:

Auto Tribunal do Penal - deixa sen efecto a sustitución.

Descarga:

Expulsión xudicial 30-05-06 Tribunal Supremo. Delito contra a saúde pública.

Descarga:

Irretroactividad Tribunal Europeo Dereitos Humáns art. 89 CP.

Descarga:

Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Sentencia 72/2009 de 23 Mar. 2009, rec. 7200/2005. Materilización expulsión non exclúe resolución apelación Tribunal Constitucional.

Descarga:

Audiencia provincial Málaga - necesidade audiencia expulsión 89.

Descarga:

Audiencia provincial Málaga - prohibición.

Descarga:

Audiencia provincial Madrid - revocación expulsión en sentencia.

Descarga:

Consulta sustitución de penas.

Descarga:

Tribunal Supremo, Sala do Penal. Sentencia Nº 901/2004. Sustitución pena de expulsión.

Descarga:

Tribunal Supremo, Sala do Penal. Sentencia Nº 1546/2004. Sustitución pena de expulsión.

Descarga:

Tribunal Supremo, Sala do Penal. Valoración circunstancias.

Descarga:

Artículo 89 do Código Penal. Expulsión xudicial.

A actuación colexial en materia de estranxería e asilo dos diferentes estados membros da UE

Descarga:

A actuación colectiva en materia de estranxería.

Descarga:

Informe Portugal.

Descarga:

Informe Italia.

Descarga:

Informe Francia.

Descarga:

Glosario Portugal.

Descarga:

Memorandum.