Aviso Legal e Política de Privacidade

1. INFORMACIÓN XERAL E AVISO LEGAL

O Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, en adiante ICA Ourense, dispón do seguinte dominio de Internet icaourense.org cuxa titularidade e do Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, con CIF: Q3263001D, con domicilio en Rúa Concello, 22, (Entrch) (32003) OURENSE, con dirección de correo electrónico secretariatecnica@icaourense.org

A páxina web do ICA Ourense ten por obxecto principal facilitar información relativa os servicios que ofrece os colexiados/as, así como información á cidadanía. A través deste sitio web non se recaban datos de carácter personal dos usuarios/as sen o seu coñecemento, ni se ceden a terceiros.

Infórmase que a utilización de determinados servizos ofrecidos neste sitio rexerase ademais polas condicións particulares previstas en cada caso, as cales entenderanse aceptadas polo mero uso de tales servizos.

A información contida nesta web, ten carácter meramente informativo, en ningún caso constitue e/ou se considera asesoramento xurídico. O bo criterio e a política a seguir do Colexio e tratar de que os contidos estén sempre actualizados, pero eso no quere decir en ningún caso que sempre e en todo momento deberán de estar actualizados, por distintas razóns en ocasións poden aparecer demoras de actualizacións, fundamentalmente os de carácter normativo.

O ICA Ourense non utiliza cookies para recoller información dos usuarios, nin rexistrar as direcciones IP de acceso. Únicamente utilizanse cookies propias, de sesión, con finalidade técnica (aquelas que permiten o usuario/a a navegación a través del sitio web e a utilización das diferentes opcións e servizos que en ela existen).

O portal do que é titular o ICA Ourense, contén enlaces a sitios web de terceiros, cuxas políticas de privacidade son alleas as do propio Colexio. O acceder a tales sitios web de enlaces ou links, que se poden facilitar a través de esta páxina web, vostede pode decidir si acepta a sua políticas de privacidade e de cookies. Con carácter Xeral e se navega por internet vostede pode aceptar ou rechazar as cookies de terceiros dende as opcións de configuración do seu navegador.

Os posibles enlaces e links, que poden aparecer nesta páxina e unicamente con ánimo de facilitar e informar o/a usuario/a as consultas sobre outras fontes de información. O ICA Ourense non se fai responsable do resultado/s conseguidos e obtidos a través de ditos enlaces e polo tanto non asume a responsabilidade, nin garantiza a seguridade da ausencia de virus u outros danos que poidan causar o uso de estos nos usuarios/as de ditos enlaces. Rogamos de que en caso que se detecten anomalías, incorreccións ou posibles contidos susceptibles de ser considerados delictivos por medio de ditos enlaces facilitados, o poñan en coñecemento deste Colexio.

2. CONDICIÓNS DE UTILIZACIÓN DESTA PÁXINA WEB.

As condicións de uso de icaourense.org

2.1. Condicións de Acceso.

O acceso de determinadas partes está reservado os/as colexiados/as, mediante identificador de usuario/a e contrasinal, os/as usuarios/as non colegiados poden visitar as seccións públicas do portal, pero non deberán en ningún caso intentar o acceso as seccións de acceso restrinxido, salvo excepcións autorizadas con identificación de usuario/a e contrasinal asignados.

2.2. Responsabilidades

O ICA Ourense exclúe calquera responsabilidade polos danos e perxuízos ocasionados de toda natureza que poida estos deberse a transmisión, almaceamento, difusión, disposición, recepción, obtención ou acceso a páxina web ou o seu contido, non se responsabiliza polo tanto do uso indebido do portal e do seu contido e servizo.

O usuario/a desta páxina, responderá dos danos e perxuízos que a súa actitude neglixente puidese ocasionar a este portal.

2.2. Modificacións da páxina e interrupcións.

O ICA Ourense resérvase a facultade de efectuar, sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na páxina web, da configuración e presentación desta e das condicións de acceso. Resérvase tamén o dereito a realizar cambios no sitio web sin previo aviso, o obxecto de manter actualizada a sua información, engadindo, modificando, correxindo ou eliminando os contidos publicados ou o deseño do portal.

O ICA Ourense non se fai responsable do uso que terceiros fagan da información publicada no portal web deste Colexio, nin tampouco dos danos sufridos ou pérdidas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir perxuicios económicos, materiais ou sobre datos, provocados porlo uso de dita información.

2.3. Propiedade intelectual e industrial.

O diseño do portal e o contido desta páxina web están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial e salvo indicación expresa, o contido desta páxina web, imáxenes, textos e datos, son propiedade do ICA Ourense, polo que o material aquí exposto está protexido e o seu uso indebido pode ser obxecto de sancións, incluso penais.

A consulta ou descarga de contidos da páxina ou de calquiera software non implicará a cesión de ningún dereito de propiedade intelectual ou industrial sobre os mesmos.

Autorízase a visualización, impresión e descarga parcial do contido da páxina web só e exclusivamente en base o bo uso e utilización non incompatible coa normativa vixente nesta materia.

O ICA Ourense no se fai responsable de danos que poidan deberse a presencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos e ficheiros do usuario/a o de calqueira terceiro.

Os usuarios/as quedan informados de que a utilización dos sistemas electrónicos de transmisión de datos e correo electrónico non ofrecen garantías absolutas de seguridade, tanto o usuario/a como o ICA Ourense exonérase de calquera responsabilidade derivada de feitos como a non recepción ou a demora dos mesmos, calquera tipo de erro ou intercepción das comunicacións por parte de terceiros.

3. Tratamento de protección de datos persoais.

En cumprimento do previsto polo artígo 5 da LOPD, informase que os datos de carácter persoal que recabanse directamente do usuario/a a través dos distintos recursos dispoñibles no portal de esta web, serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados os respectivos FICHEIROS dos que é responsable o ICA Ourense, coas finalidades que detallanse en cada un dos Ficheiros debidamente declarados no Rexistro Xeral de Protección de Datos, non sendo utilizados para finalidades incompatibles con estas. Os datos recabados poderán ser cedidos nos casos previstos, para cada ficheiro, en devandito Rexistro.

O ICA Ourense tratará os datos de carácter persoal que se recollan a través desta web cumprindo coa normativa vixente sobre protección de datos. Infórmase que ao facilitar datos por medio desta web ao Colexio, faise de forma voluntaria e queda debidamente anunciado o seu consentimento para pasar a formar parte dos ficheiros de xestión deste Colexio. Ditos ficheiros están dados de alta no Rexistro Público da Axencia Española de Protección de Datos, publicados no Rexistro Xeral de Protección de Datos. A información do contidos dos ficheiros aparece publicada de acordo co previsto no artigo 14 da Ley Orgánica 15/1999, de 13 de deceembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD). O contido dos ficheiros queda definido en cada un cos fins propios da xestión e servizos que se prestan, e tipificados no nivel de seguridade correspondente aplicando a estos as medidas de seguridade esixidas pola lexislación vixente. Calquera persoa que entregue os seus datos o ICA Ourense, por calquera sistema ou medio, pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o ICA Ourense, mediante escrito dirixido a súa Secretaría Xeral en R/ Concello, nº 22 (32003) Ourense na forma prevista na normativa de protección de datos de carácter personal.

4. A Lei aplicable

No caso de disputa ou conflito a lei aplicable de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos deste portal web, será a lei española.

Sede ICA Ourense

Atención ó público

Calle Concello, 22 Bajo
32002 Ourense

988 210 076

secretaria@icaourense.com

988 370 962

Horario

Oficina ICA Ourense

Xulgados

Calle Velazquez, s/n

988 370 746

Horario