Punto de información Catastral

¿Que é o Punto de Información Catastral?

O Convenio de colaboración en materia de xestión catastral asinado entre a Dirección Xeral do Catastro do Ministerio de Economía e Facenda e o Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, polo que este servizo está operativo a través de Colexio.

O obxecto deste convenio é o establecemento na sede colexial dun punto de información catastral que permitirá a consulta e a certificación telemática da información incorporada á Base de Datos Nacional do Catastro, mediante o acceso á oficina virtual do catastro. Desta maneira, a todos/as nosas/os colexiadas/os, en nome propio ou para os seus clientes coa súa autorización, e aos cidadáns en xeral facilitarlles dende as oficinas deste colexio a consulta e a solicitude de certificacións de datos catastrais, así como a presentación de declaracións ante o catastro.

Este servizo será gratuíto para os/as colexiados/as cando soliciten información ou certificados en nome propio; no caso de que o/a letrado/a solicíteo para o seu cliente, ou se a persoa solicitante non fose colexiada, cobraránselle as taxas correspondente pola xestión colexial do devandito servizo.

¿Que servizos ofrece?

Os servizos aos que se poderá acceder desde este punto de información catastral son os seguintes:

 • Servizo de consulta libre e certificación electrónica de datos catastrais non protexidos e de cartografía dixital.
 • Servizo de consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais dos datos protexidos, relativo aos bens inmobles da súa titularidade.
 • Servizo de certificación negativa de bens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral, relativa ao propio solicitante.
 • Calquera outro servizo de consulta e certificación que se implante no futuro, nos termos da resolución que se dite para o efecto.

¿Que tarifas aplícanse?

A Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar os custos de expedición de certificacións catastrais do PIC, sendo os vixentes a data de hoxe, os seguintes:

 • Certificación descritiva e gráfica: 19,78 € (este importe inclúe datos dos lindeiros).
 • Certificación literal: 5 €.

¿Que requisitos e documentación se han de cumprir?

 • En nome propio soamente terá que presentar o DNI.
 • Se non se actúa en nome propio, deberase contar coa oportuna autorización do cliente-titular catastral e a copia do seu DNI.
 • Modelo de autorización (anexo III da Resolución do 29 de marzo de 2005 da Dirección Xeral do Catastro -BOE núm. 109 do 07/05/2005-).

¿Que normativa se aplica?

 • Real decreto lexislativo 1/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de catastro inmobiliario
 • Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.
 • Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común
 • Resolución do 24 de novembro de 2008, da Dirección Xeral do Catastro, pola que se aproba o réxime de funcionamento da Oficina Virtual do Catastro e dos Puntos de Información Catastral

Ligazón

http://www.catastro.meh.es/

Autorización Catastro
Convenio Catastro

Sede ICA Ourense

Atención ó público

Calle Concello, 22 Bajo
32002 Ourense

988 210 076

secretaria@icaourense.com

988 370 962

Horario

Oficina ICA Ourense

Xulgados

Calle Velazquez, s/n

988 370 746

Horario