Servizo de Atención as Mulleres Vítimas de Violencia Sexual

O mes de agosto de 2022  asinouse un convenio entre o Consello da Avogacía Galega e a Xunta de Galicia a medio do cal se garante a atención xurídica gratuíta ás mulleres vítimas de violencia sexual, nos supostos nos que non sexa de aplicación o art. 20 da lei 1/2004 de 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.

Infórmase a vítimas e a todas as partes que poidan chegar a ter coñecemento de situacións de agresións a mulleres como vítimas de violencia sexual, que teñen á súa disposición asesoramento gratuíto nos termos do obxecto do convenio citado

OBXECTO DO CONVENIO. Garantir que as vítimas dispoñan dun profesional da avogacía especializado en delitos contra a liberdade sexual, que as asista en relación coa denuncia, asesoramento xurídico e acompañamento inicial, con independencia da capacidade económica da vítima.

Consiste por tanto a prestación do servizo no asesoramento xurídico e orientación profesional iniciais, asistencia legal na práctica das primeiras dilixencias e na interposición da denuncia, de ser o caso, así como a presenza letrada inicial ante o órgano policial, xudicial ou outros. NON comprende a posterior dirección técnica no proceso que poderá  entanto ser interesada solicitando a vítima o beneficio de xustiza gratuíta cuxo recoñecemento estará supeditada ás condicións xerais para a súa obtención.

CANDO SE PRESTA A ASISTENCIA: A atención letrada e dispoñibilidade dos colexiados e colexiadas  prestarase os 365 días do ano en toda a provincia de Ourense. A tención e información pode solicitarse directamente todos os días en horario de 9:00 h a 23:00 h. no tlf. 988 37 07 46 ou persoalmente  na  propia sede do Colexio dá Avogacía en Concello 22 baixo en horario laboral. A listaxe que se une de profesionais o é para aqueles supostos urxentes a partir de 23:00 h. a 9:00.h

QUEN PODE COMUNICAR A INTERVENCIÓN. A Vítima ou o órgano (centro de saúde,comisaría, Garda Civil, colexios de ensino etc.) coñecedor da situación de violencia sexual que lle informará deste dereito para que o comunique ao Colexio e poida ser orientada, sen prexuízo que de ser necesaria a inmediata intervención profesional chámese ao Colexio ao tlf. citado  988 37 07 46 no horario suliñado.

Listado Avogados
Parte agresión sexual

Sede ICA Ourense

Atención al público

Calle Concello, 22 Bajo
32002 Ourense

988 210 076

secretaria@icaourense.com

988 370 746

Horario

Oficina ICA Ourense

Juzgados

Calle Velazquez, s/n

618 806 558

Horario