Colexiación

De conformidade con artigo 7º, párrafo primeiro (Estatuto Xeral da Avogacía Española)

O título oficial que habilite para o exercicio da profesión da Avogacía e a incorporación ao Colexio do domicilio profesional, único ou principal, serán requisitos imprescindibles para o exercicio da Avogacía. Presumírase como domicilio principal o do lugar onde se atope o despacho profesional principal ou único en territorio español ou, na súa falta, o do seu domicilio persoal en España. A colexiación como exercente habilita para o exercer en todo o territorio do Estado.

Conforme ao artigo 15º (Estatuto do Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense)

Para pertencer ao Colexio de Avogacía de Ourense será preciso cumprir cos requisitos esixidos pola lexislación estatal e se fose necesario, pola autonómica, polo Estatuto Xeral da Avogacía Española e demais normas que fosen de aplicación; solicitar a incorporación ao colexio e abonar os dereitos de incorporación que se puidesen establecer.

A incorporación de novos/as colexiados/as realizárase a través do servizo administrativo que se presta nas oficinas da secretaría, situada na sede central do Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense en Rúa Concello, 22, onde se atenden as solicitudes das novas incorporacións (tanto exercentes como non exercentes), incorporación de colexiados/as procedentes doutros países da UE e doutros países non comunitarios.

Horario:

De 9:00 a 14:00 horas e de 16:30 a 19:30 horas, de luns a venres (Horario Invernal).

De 9:00 a 13:30 horas, de luns a venres (Horario Estival).

Departamento de altas colexiais:

Juan Luis Álvarez Soto.

988.210.076 Ext. 0

secretaria@icaourense.com

 

ALTA COMO EXERCENTES. 

1.- Solicitude escrita por parte interesado/a dirixida á Excma. Sr. Decana do Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, na que se expresará o seguinte: 

1.1.- Se se propón darse de alta como exercente ou non exercente

1.2.- Se pertence ou pertenceu a outros Colexios de Avogacía, determinando no seu caso cales foron os períodos en que se pertenceu aos mesmos.

1.3.- Declaración baixo a responsabilidade de quen solicita, exístese ou non algunha causa de incompatibilidade que poida concorrer e prevexa o Estatuto Xeral da Avogacía.

1.4.- Cumprimentar a folla, que se acompaña de datos persoais do solicitante.

2.- Co devandito escrito, acompañarase a seguinte documentación:

2.1.- Título de Licenciatura ou Grao en Dereito.

A. Título profesional de Avogada/o regulado na Lei 34/2006, do 30 de Outubro.

B. Licenciados/as en Dereito con posterioridade ao 31 de outubro de 2011:  

B.a) Título de licenciatura en Dereito con expresa mención da data de finalización dos estudos, que será a data da completa superación dos estudos universitarios e conducen á obtención do título universitario da licenciatura. Dispoñerase dun prazo máximo de dous anos, a contar desde o momento no que se atopen en condicións de solicitar a expedición do título oficial de licenciado/a en Dereito.

B.b) Se non se dispón de documento acreditativo do Título de licenciatura deberá presentar certificación académica persoal da licenciatura en Dereito cursada, na que se inclúa expresamente a data de finalización dos estudos e conducen á obtención do título universitario da licenciatura en Dereito xunto resgárdo do depósito abonado para a expedición do título de licenciado en Dereito. Dispoñerase dun prazo máximo de dous anos, a contar desde o momento en que se atopen en condicións de solicitar a expedición do título oficial de licenciado/a en Dereito.

NOTA: A documentación a que se refire este apartado 2.1 A) e B) deberá ser orixinal ou compulsada notarialmente.

3.- Certificación de carecer de antecedentes penais, que inhabiliten para o exercicio da profesión. (A través do Rexistro Civil ou ben na web: www.mjusticia.gob.es.)

4.- Solicitude de incorporación á Mutualidade da Avogacía Española ou de alta no RETA (Réxime de traballadores autónomos). A este fin, comentar que, unha vez feita a elección de Mutualidade ou RETA, se a elección é RETA, esta é irreversible, non podendo darse de baixa, aínda que a Mutualidade é compatible co RETA.

De incorporarse como exercente por conta allea, deberá presentar certificación da empresa, que acredite que dito letrado/a está contratado como avogado/a con dedicación exclusiva, e o número de afiliación á seguridade social.

5.- Impreso de ALTA no Imposto de Actividades Económicas (I.A.E.).

6.- Certificado do Consello Xeral da Avogacía Española, relativo aos antecedentes do solicitante. Devandito certificado pódese solicitar a través do Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, previo pago de CENTO SESENTA E CINCO EUROS E NOVENTA E CINCO CÉNTIMOS (165,95 €).

7.- Declaración xurada de quen solicita, na que manifestará se exerce ou non función na Administración, en caso afirmativo, expresará a natureza e categoría da súa función, e achegará certificación expresiva de que non incorre en causa de incompatibilidade co exercicio da profesión.

8.- Dúas fotografías tamaño carné.

9.- Abonar CATROCENTOS EUROS (400 €) por dereitos de incorporación.

10.- SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL: Obrigatorio.

Dende a data de incorporación ata o mes de abril, o seguro de responsabilidade civil (cobre ata 600.000 €) está contratado sen custo algún. A partir do mes de abril o prezo da curmá é anual (de abril a abril) que se virará na conta de domiciliación

 

ALTA COMO NON EXERCENTES.

Presentarase a mesma documentación que para EXERCENTE, coas seguintes particularidades:

Punto 1. Exento de cumprimentar os apartados: 1.2 e 1.3

Punto 2. Igual que para exercente.

Punto 3. Igual que para exercente.

Punto 4. É opcional.

Punto 5. Exento.

Punto 6: O coste do certificado do CGAE é de 101,58 euros

Punto 7. Exento.

Punto 8.  Igual que para exercente.

Punto 9. Os dereitos de incorporación ascenden a 275 euros.

Punto 10. Exento.

 

PASE DE NON EXERCENTE A EXERCENTE

Se xa foron exercentes deste Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, deberán acreditar:

Alta en IAE.

Acreditar alta no RETA ou Mutualidade da Avogacía.

Certificado de carecer de antecedentes penais.

Certificado do Consello Xeral da Avogacía Española.

 

FORMA DE PAGO

A forma de pago a de realizarse polos conceptos antes expostos mediante ingreso en conta bancaria:

IBAN: ES40 2100 6530 7422 0014 5577

Caixabank, Oficina Bancaria, Rúa Xoán XXIII.

Deberase de indicar Nome e o D.N.I., do interesado/a para a colexiación. Unha vez realizado o pago, haberase de achegar xustificante de pago co resto da documentación, sendo isto obrigatorio.

  

LETRADOS/AS PROCEDENTES DE OUTROS COLEXIOS.

1.- Solicitude escrita por parte do interesado dirixida á Excma. Sra. Decana do Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, interesando o alta no mesmo.

2.- Certificación do Colexio de orixe no cal constará a data de incorporación, así como os diferentes cambios de situación colexial se os houbese. Se é de fóra de Galicia deberá acreditar o importe abonado como dereitos de incorporación.

3.- Certificación do Consello Xeral da Avogacía.

4.- Cumprimentar a folla correspondente aos datos persoais así como dos bancarios na que se cargarán as cotas colexiais.

5.- Xustificante de estar dado de alta na Mutualidade da Avogacía Española ou no Réxime Especial de Traballadores Autónomos. (No caso da incorporación como colexiado/a exercente por conta propia). A incorporación como exercente por conta allea xustificarase cunha certificación da empresa que acredite co colexiado estará contratado como Avogado/a en dedicación exclusiva, e facendo constar o número de afiliación ao Réxime Xeral da Seguridade Social.

Solicitud certificado Ejerciente
Solicitud certificado No Ejerciente
Solicitud cambio a Ejerciente
Solicitud cambio Colegio
Solicitud segunda y siguiente colegiaciones (Ejerciente y No Ejerciente)
Orden de domiciliación
Datos personales
Solicitude colexiación
Declaración responsable TO

Sede ICA Ourense

Atención ó público

Calle Concello, 22 Bajo
32002 Ourense

988 210 076

secretaria@icaourense.com

988 370 746

Horario

Oficina ICA Ourense

Xulgados

Calle Velazquez, s/n

618 806 558

Horario